Административните съдилища осъществяват съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване, разглеждайки  следните видове дела:

1. Като първа инстанция, съгласно чл. 128 от Административнопроцесуалния кодекс – всички дела по искания за:

  • Издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
  • Обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;
  • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
  • Защита срещу незаконно принудително изпълнение;
  • Обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;
  • Обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
  • Обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;
  • Установяване неистинността на административни актове по този кодекс.

 

2. Като касационна инстанция – всички дела:

  • Образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу наказателни постановления, съгласно чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания;
  • Образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу решения на Общинската служба за земеделие и гори, съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 13, ал. 6 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

 

3. Обжалване:

Решенията на административните съдилища, постановени като първа инстанция, подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. Решенията на административните съдилища постановени като касационна инстанция са окончателни.