Списък на вещите лица, който отговарят за Бургас 

Наръчник за вещи лица

Справка-декларация - [doc]

Сметка/фактура - [doc]

Декларация, че лицето е самоосигуряващо се и осигуряваното е за негова сметка по чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ - [doc]