C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

 

                  В качеството си на администратор  на лични данни, Административен съд БУРГАС има задължение да ви предостави информация в изпълнение на чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Данни за контакт с администратора:

Адрес:

Административен съд – Бургас

гр.Бургас, 8000, ул.“Александровска“ № 101,

Електронна поща: office@bs-adc.justice.bg; office@admcourt-bs.org

Работно време: понеделник – петък, 8.30ч. – 17.00ч.

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Чавдар Димитров Димитров – административен ръководител – председател.

Електронна поща:

office@bs-adc.justice.bg  office@admcourt-bs.org

Категория лични данни, цели на обработването и правно  основание за обработването им:

Информацията, която може да съдържа лични данни, се обработва за следните цели:

  • човешки ресурси;
  • контрагенти;
  • вещи лица;
  • искания по ЗДОИ;
  • жалби, сигнали и други искания;
  • упражняване на права по смисъла  на Регламент  - (ЕС) 2016/679 пред Административен съд – Бургас в  качеството на администратор на лични данни;

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за  работа, настоящи и бивши  служители на Административен съд – Бургас.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят  на трети лица само в случаите, когато това е предвидено  в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

Административен съд Бургас осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност – ЗСВ, ПАС, КТ.

Административен съд Бургас определя срок не по-дълъг от 6 месеца за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок.

Административен съд Бургас обработва и публикува, когато това се изисква от закона, лични данни на служители и лица заемащи висши публични длъжности, в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Декларацията се съхранява в  специален регистър.

В изпълнение на дейностите си и във връзка с правомощията си, обработва лични данни за физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от Административен съд Бургас по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и др.

Данните са в минимален обем, достатъчни само за точното изпълнение на съответния договор и включват данни за физическа и социална идентичност на лицата, както и данни за съдебното им минало в предвидените от закона случаи. Достъпът до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Административен съд Бургас предоставя такава информация само  дотолкова, доколкото отговаря на целите на ЗДОИ.

Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняване правомощията на Административен съд Бургас като правораздавателен орган се подават по реда и условията на действащото законодателство.

При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред Административен съд Бургас, се обработват само лични данни, относими  към конкретния случай. Данни, станали известни на съда в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

              Обработване на лични данни на деца

Като елемент от дейността за повишаване на правната култура на децата, Административен съд Бургас ежегодно организира и провежда дни на отворени врати, както и участва при изпълнение на различни Програми инициирани от ВСС.

Участието е доброволно и данните /име, възраст и училище/ се обработват само за целите на посочените инициативи.

             Срок за съхранение на личните данни

В Административен съд Бургас действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение, както следва:

  • лични данни, съдържащи се в административни дела, се съхраняват 10 години от предаването им в служба „Архив“;
  • лични данни, съдържащи се в книги за открити и закрити заседания, се съхраняват 25 години от предаването им в служба „Архив“;
  • лични данни, съдържащи се в описните книги и азбучници, се съхраняват 100 години от предаването им в служба „Архив“;
  • лични данни в електронен вид (базата данни от деловодните програми) се съхраняват по ред и при условия, определен за работа с         електронни документи;
  • лични данни, съдържащи се в съдебни решения, се съхраняват в Административен съд – Варна за срок от 20 години след унищожаване на съдебните дела, след което се изпращат за съхранение в дирекция „Централен държавен архив“ към Държавна агенция „Архиви“.

            Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни;

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание/изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др./
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;
 8. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда. Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

           Промени в политиката за поверителност

Запазваме си правото да променяме политиката си по поверителност.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.pdf

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация